درپروازهای خارجی اسامی به صورت لاتین وارد شود

وارد کردن شماره گذرنامه الزامی است